خبر

تولید تیر برق بتنی


        در راستای کاهش نیاز استان به استانهای مجاور و نیز برگشت سرمایه به استان، کار طراحی ، ساخت و تولید تیر برق H در دستور کار شرکت قرار گرفته و هم اینک تولید تیر برق به صورت انبوه میسر شده است . در ادامه این فرآیند طراحی و ساخت تیر برق بتنی H از نوع پیش تنیده ، نیز طراحی و ساخت تیر برق گرد سانتریفیوژ  نیز جزو برنامه کار شرکت در کوتاه مدت می باشد .